• Algemene ledenvergadering 29 juni 2018

  Geachte leden,

  Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 29 juni 2018. Deze vergadering zal worden afgehandeld middels de volgende agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 24 november 2017
  3. Financieel jaarverslag 2016 ?? 2017
  4. Verkiezen kascontrole commissie
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Leo Dam
  1. Mededelingen bestuur
  2. Begroting 2018 ?? 2019
  3. Voorstellen vanuit leden:
  • Deze dienen uiterlijk 22 juni 2018 in het bezit te zijn van de secretaris (secretaris@rkvvroosendaal.nl). Te laat ontvangen voorstellen worden niet beoordeeld en behandeld in de ALV.
  1. Bestuursverkiezing
  • Activiteitencommissie, aftredend en herkiesbaar Leo Dam
  • Communicatiecommissie, aftredend en herkiesbaar Mary Kanters
  • Sponsorcommissie, aftredend en herkiesbaar Michel de Bruijn
  1. Huldiging jubilarissen
  2. Rondvraag
  3. Sluiting

  Wij verwelkomen u graag op 29 juni 2018 in onze kantine.

  Met sportieve groet,

  Namens het bestuur

  Edwin van den Bemt

  Secretaris

  secretaris@rkvvroosendaal.nl  

 • Algemene ledenvergadering

  ALV 24-11-2017 

  Op 24 november 2017 is tijdens de algemene ledenvergadering door de leden een nieuw bestuur gekozen. Zeven leden hadden zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Op de zeer druk bezochte ledenvergadering, 99 personen, zijn zij door een meerderheid van de ledenvergadering gekozen.

  De bestuurssamenstelling is nu als volgt:
  Voorzitter: Jeroen van Beers
  Vice-voorzitter: Andre Broeke
  Secretaris: Edwin van den Bemt
  Penningmeester: Wil Neggers
  Normen en waarrden en vrijwilligerscoördinator: Peter Schellingerhout
  Voorzitter activiteitencommissie: Leo Dam
  Voorzitter organisatie en communicatiecommissie: Mary Kanters
  Voorzitter sponsorcommissie: Michel de Bruijn

  Op dit moment zijn nog een tweetal functies vacant: voorzitter technische commissie en voorzitter accommodatiecommissie.

 •