• Normen en waarden - doelstelling

 • Doelstelling 
  RKVV Roosendaal voor plezier, passie en prestatie
  Het valt niet meer te ontkennen dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Hoewel een en ander te omschrijven is als maatschappelijke ontwikkeling, wil het bestuur van RKVV Roosendaal een duidelijk standpunt innemen. Een standpunt waarin we als vereniging laten zien waar we voor staan, namelijk een voetbalvereniging waar plezier, passie en prestatie op een positieve wijze ingevuld worden, waardoor het fijn is om lid te zijn van deze voetbalvereniging.

  Statuut 'Normen en Waarden'
  Om invulling te geven aan dit standpunt, heeft het bestuur van v.v. Roosendaal een statuut in het leven geroepen. Met de bedoeling om binnen de invloedssfeer van onze vereniging een preventief en correctief beleid te voeren. Het beleid is erop gericht om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien deze voorkomen, consequent handelend op te treden (correctief).

  Het instellen van een statuut ´Normen & Waarden´ vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet wordt getolereerd.

  Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich moeten houden en op kunnen worden aangesproken.

  Correctief beleid wordt gevoerd als leden, gasten en bezoekers, zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en daarom voor sancties in aanmerking komen.

  De uitwerking en uitvoering van beleid is belegd bij een daartoe ingestelde Normen & Waarden-commissie.

  Evaluatie
  Het beleid wordt regelmatig door deze commissie en het bestuur geëvalueerd en indien nodig voor het volgende seizoen bijgesteld. Het statuut ´Normen & Waarden´ moet worden beschouwd als een specifiek huishoudelijk reglement op het gebied van gedragsreglementering.

 • Voorkomen grensoverschrijdend gedrag

  RKVV ROOSENDAAL  voert een preventief beleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit betreft seksuele intimidatie, maar ook (het vermoeden van) pesten en (dreigen met) lichamelijk geweld. Om hier aan te voldoen heeft RKVV ROOSENDAAL een aantal documenten/protocollen opgesteld. Deze documenten zijn terug te vinden op de website van RKVV ROOSENDAAL. Het betreft informatie over de vertrouwenscontactpersoon, de gedragscode voor begeleiders en verklaring omtrent gedrag.

  Vertrouwenscontactpersoon

  Ter voorkoming van voornoemd gedrag heeft RKVV ROOSENDAAL  een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Deze persoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. seksuele intimidatie, of over een concreet incident zoals (dreigen met) lichamelijk geweld en (vermoeden van) pesten en een gesprek wil met de vereniging. De handelwijze van de vertrouwenscontactpersoon in het geval hij/zij in vertrouwen op de hoogte wordt gebracht van een incident, is stapsgewijs beschreven in het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving. >>>

  Gedragscode voor begeleiders

  Daarnaast hebben wij als RKVV ROOSENDAAL voor al onze trainers, teamleiders en overige begeleiders een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én begeleiders en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door NOC*NSF wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als trainers, teamleiders en overige begeleiders vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. >>>

  Verklaring omtrent gedrag

  Tenslotte is RKVV ROOSENDAAL van alle trainers, teamleiders en overige begeleiders van RKVV ROOSENDAAL  in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze dienen zij te kunnen overleggen bij aanvang van hun werkzaamheden voor de club. >>>