• Statuut

 • R.K.V.V. Roosendaal hecht er veel waarde aan:

  1. Voor de vereniging haalbare Normen & Waarden-doelen te stellen.
  2. Het statuut beperkt te houden om te voorkomen dat het een dik boekwerk wordt.
  3. Er aan te werken, dat er gehandeld wordt naar de geest van dit statuut. Het bestuur en de leden van de commissies herkennen en conformeren zich aan het statuut normen en waarden.

  Hier uit volgt dat:

  1. Het bestuur en leden van commissies zich als voorbeeld stellen voor wat betreft het naleven van de normen en waarden.
  2. Zij de spelregels en reglementen respecteren, opgesteld door de KNVB.
  3. Zij scheidsrechters en assistent-scheidsrechters ondersteunen, begeleiden en beschermen tegen ongewenste invloeden, intimidatie en geweld.
  4. Zij iedere vorm van geweld op en rond het complex verwerpen en bestrijden.
  5. Bij ontstane meningsverschillen altijd de officiële weg (voorzitters commissies, bestuur e.d.) wordt bewandeld.
  6. Zij zien er op toe dat alle spelers van zowel de eigen als bezoekende verenigingen zich houden aan de gestelde normen en waarden en nemen actie daar waar deze worden over treden.
  7. Er geen externe discussie kan en mag ontstaan over de genomen strafmaatregel door de scheidsrechter tijdens of na de wedstrijd. Voor protest wordt het officiële traject gevolgd.
  8. Het bestuur passende maatregelen neemt bij misdragingen en acties waarbij de goede naam van de vereniging in diskrediet wordt gebracht. Dit kan zowel een schorsing, boete dan wel een preventieve maatregel zijn. Het bestuur wordt met betrekking tot misdragingen van leden altijd door de betrokkenen en/of commissies ingelicht, waarna eventueel in overleg, de passende maatregelen worden getroffen. Schorsingen anders dan vastgestelde standaardschorsingen worden altijd door het bestuur opgelegd. Ook geldt dit voor een eventueel voorgenomen royement (via ALV)
  9. Genomen bestuursbesluiten worden altijd door bestuurs- en commissieleden, ongezien de eigen mening, gerespecteerd en uitgevoerd. Behalve wanneer het bestuur dit door middelvan een extra bestuursvergadering/ALV wijzigt.
  10. Van alle leden van de vereniging wordt verwacht dat zij een positieve instelling tonen met betrekking tot de door het bestuur uitgezette (financiële) acties die als doel hebben het wel en wee van de vereniging op een hoger niveau te brengen.
  11. Van ieder lid van de vereniging wordt verwacht dat zijn/haar houding en gedrag bijdraagt om de goede naam van de vereniging te waarborgen.
  12. Van ieder lid van de vereniging wordt sociaal gedrag verwacht. Om daar waar nodig een constructieve bijdrage te leveren om het verenigingsleven op een acceptabel en zo optimaal mogelijk niveau te laten functioneren.
  13. Van ieder lid wordt verwacht dat hij aan de financiële verplichting voldoet met betrekking tot contributie betaling. De contributie moet voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen te worden voldaan. Tenzij er afspraken hieromtrent met de penningmeester vooraf zijn gemaakt. Bij niet voldoen aan deze verplichting wordt betrokken speler aangemaand in een persoonlijk schrijven. Blijft de speler in gebreke, dan volgt een directe schorsing voor betrokken speler. Deze schorsing heeft betrekking op alle verenigingsactiviteiten en blijft van kracht tot de betrokken speler aan zijn verplichting heeft voldaan.