• Taken/Rol dagelijks bestuur

  Voorzitter (Algemene leiding)

  Jeroen van Beers
  1. coördinatie uitvoering vastgesteld beleid
  2. leiden van bestuursvergaderingen
  3. samenstellen van agenda in samenwerking alle bestuursleden.
  4. zorgdragen voor goede verhoudingen binnen de vereniging
  5. representatie/contacten met gemeente en andere derden.

  Vice voorzitter (Vervangt voorzitter bij diens afwezigheid)

  Andre Broeke
  1. Bewaakt stimuleert en initieert het "bestuur op hoofdlijnen".
  2. Voorbereiding en bewaking werkplan en taakverdeling bestuur.
  3. Vertegenwoordigt de act. Cie in bestuursvergaderingen.
  4. Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid

  Secretaris (Secretariaat voeren)

  Edwin van den Bemt
  1. samenstellen van agenda in samenwerking met bestuursleden
  2. notuleren van vergaderingen
  3. verspreiding agenda en notulen
  4. voeren van correspondentie met KNVB, derden en leden
  5. maken en bewaken van rooster van aftreden
  6. Verantwoordelijk voor ledenadministratie (op aangeven van Org. Cie.)
  7. (algemene) administratie
  8. archivering ingaande en uitgaande post, contracten

  Penningmeester (Financiën en beheer)

  Peter Reijns
  1. het innen van contributies
  2. het betalen van rekeningen en vergoedingen
  3. het opstellen van subsidieaanvragen
  4. het maken van financieel jaaroverzicht
  5. het voorbereiden, bewaken en -tussentijds- rapporteren van de begroting en resultaten
  6. voeren van financiële administratie en beheer.
  7. contacten onderhouden met kascontrolecommissie